نام کانال: تلنگر عرفانی ادبی

توضیح: من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم ....من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم

نوع: عاشقانه

ایدی: arefaneadabi

 https://telegram.me/arefaneadabi

وضیح: فقط مخصوص ادم های تنها و دل شکسته ...

نوع: عاشقانه

ایدی: fazghaaaaam

 https://telegram.me/fazghaaaaam

نام کانال: چَشمانِ خُفتہ

توضیح: شعر و متن

ایدی: Arambbii

تاریخ ثبت: جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۷

https://telegram.me/Arambbii

نام کانال: دلنوشته

توضیح: عکس نوشته عاشقنه

ایدی: Delnevashtee

تاریخ ثبت: جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۸

https://telegram.me/Delnevashtee