نام کانال: مباحث حقوقی

توضیح: پرسش و پاسخ حقوقی...منابع ازمونهای وکالت

نوع: آموزش

ایدی: mabaheshoghoghi

 https://telegram.me/mabaheshoghoghi