نام کانال: متن های زیبا

توضیح: متن های زیبا و خفن

نوع: مذهبی

ایدی: asheghanekhoda

 https://telegram.me/asheghanekhoda