نام کانال: چَشمانِ خُفتہ

توضیح: شعر و متن

ایدی: Arambbii

تاریخ ثبت: جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۷

https://telegram.me/Arambbii