نام کانال: قرآن

توضیح: احادیث

نوع: مذهبی

ایدی: nashrqoranhadis

https://telegram.me/nashrqoranhadis